Anton Selikhov

CEO, Founder @ CopyMonkey

Russia
Startup
AI
+4